Góry szaleństwa

Wiel­ki miło­śnik zimy, komik­sów i Love­cra­fta recen­zu­je nowy zimo­wy komiks o wypra­wie na Antark­ty­dę… latem! Co z tego wynik­nie? Kwa­drans ana­li­zo­wa­nia samej okład­ki, pomy­sły by adap­to­wać mistrza gro­zy w duchu lite­ra­tu­ry dla dzie­ci, a tak­że licz­ne dygre­sje poświę­co­ne np. muzy­ce inspi­ro­wa­nej kata­stro­fą wiel­kie­go frach­tow­ca Carl D. Bra­dley, któ­ra świet­nie pasu­je do lek­tu­ry dzieł H.P. Love­cra­fta i komik­su „Góry sza­leń­stwa”.

Doku­ment o kata­stro­fie Carl D. Bradley

Cała pły­ta Beno­ît Hono­ré Pio­ular­da i Seana Cur­tis Patric­ka „Avo­ca­tio­nals”

Ps. Zafra­po­wa­ny skąd pocho­dzi okład­ka pły­ty „Avo­ca­tio­nals”, Sku­ra napi­sał bez­po­śred­nio do twór­cy, pro­sząc o jakieś namia­ry na tego arty­stę, aby zoba­czyć wię­cej jego prac. Oto co mu odpi­sał Beno­ît Hono­ré Pio­ulard: „Glad you enjoy­ed that album ! The cover is by Sean’s father Lynn, who is not a cata­lo­gu­ed artist – his work is all in a pri­va­te portfolio.”

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.