GODZILLA City on the Edge of Battle

Wal­ka o prze­ję­cie pla­ne­ty z rąk potwo­rów i odda­nie jej w ręce ludzi trwa. Haruo Saka­ki prze­żył star­cie z Godzil­lą i wraz z pozo­sta­ły­mi nie­do­bit­ka­mi swo­je­go oddzia­łu wyru­sza na poszu­ki­wa­nie Mecha­Go­dzil­li, któ­ra ewo­lu­owa­ła w zme­cha­ni­zo­wa­ne, na poły orga­nicz­ne, inte­li­gent­ne mia­sto-for­te­cę z nanometalu.

Czy dru­ga część try­lo­gii ani­me od Toho Ani­ma­tion i Net­flik­sa to sequ­el z praw­dzi­we­go zda­rze­nia? Jakie reflek­sje natu­ry egzy­sten­cjal­nej czy etycz­nej zosta­ły wpro­wa­dzo­ne do fil­mu? Czy ani­ma­cja Godzil­li zosta­ła popra­wio­na? Dla­cze­go Szy­mas nadal nie polu­bił dowo­dzą­ce­go wal­ka­mi z kaijū kapi­ta­na Haruo? Czy Mecha­Go­dzil­la-City to cie­ka­wy kon­cept? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.