Gniazdo zła

Wło­ski hor­ror inspi­ro­wa­ny opo­wia­da­niem scien­ce-fic­tion Orson Scott Car­da? Czy może hor­ro­ro­wa waria­cja „Życie jest pięk­ne” Rober­to Beni­gnie­go? Z oka­zji Hal­lo­we­en do pol­skich kin wpro­wa­dzo­no „Gniaz­do zła”, któ­re może zagi­nąć w pamię­ci z powo­du lock­dow­nu. Sku­ra ratu­je ten film przed zapo­mnie­niem i roz­kła­da na czę­ści pierw­sze. W spo­ile­ro­wej recen­zji zachę­ca do sean­su. Samot­ny dom na wsi i chło­piec na wóz­ku inwa­lidz­kim – do cze­go zmie­rza taki setup? O tym w dzi­siej­szym odcinku.

Sku­rę może­cie wes­przeć na: https://patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.