GLOW

Zasiąść do seria­lu, nie wie­dząc o nim prak­tycz­nie nic, to odświe­ża­ją­ce doświad­cze­nie. Moż­na się oczy­wi­ście spa­rzyć, ale satys­fak­cja, jeże­li tra­fi się na coś faj­ne­go, jest ogrom­na. A doświad­cze­nie bez­cen­ne. I tak wła­śnie Jer­ry zasiadł do „GLOW”, wie­dząc tyl­ko tyle, że tema­tem prze­wod­nim seria­lu jest kobie­cy wre­stling. I co otrzy­mał? Świet­ny miks kome­dii oraz dra­ma­tu w tak mod­nej ostat­nio sty­li­sty­ce lat 80-tych.

O czym jest „GLOW” i skąd czer­pie inspi­ra­cje? Jak wypa­da wspo­mnia­na sty­li­sty­ka retro? Jakie tema­ty i wąt­ki wysu­wa­ją się na pierw­szy plan? Jak radzą sobie z nimi sce­na­rzy­ści? I w koń­cu: ile znaj­dzie­my wre­stlin­gu w tej pro­duk­cji? O tym i innych kwe­stiach usły­szy­cie w naj­now­szym odcinku!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.