Giant Days: Królowe dramy (tom 1) / Obudźcie mnie jak będzie po wszystkim (tom 2)

„Giant Days” to uro­cza i zabaw­na opo­wieść o doj­rze­wa­niu oraz o codzien­nych pery­pe­tiach trzech stu­den­tek pierw­sze­go roku. Esther, Daisy i Susan kil­ka tygo­dni temu tra­fi­ły na uni­wer­sy­tet i teraz pró­bu­ją odna­leźć się w nowym śro­do­wi­sku. Daisy jest raczej naiw­na i wie­rzy, że ludzie są dobrzy, Esther to gotyc­ka kró­lo­wa dra­my, a Susan to pew­na sie­bie, racjo­nal­na femi­nist­ka. Dziew­czy­nom towa­rzy­szą lokal­ny geek Ed oraz zło­ta rącz­ka McGraw. Jak nasza piąt­ka prze­trwa semestr zimo­wy? Dowie­cie się tego z komik­su Joh­na Alli­so­na. Czy war­to poznać ich przy­go­dy? Na to pyta­nie odpo­wie Szy­mas w naj­now­szej audy­cji w ramach Konglomeratu.

Komik­sy z serii „Giant Days” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.