Filmy zimowe cz. 76

Naj­cie­plej­szy odci­nek Fil­mów Zimo­wych w histo­rii! Pier­wot­nie uka­zał się na majów­kę dla Patro­nów, a teraz wcho­dzi w obieg. Gdyż mamy do czy­nie­nia z cie­pły­mi, rodzin­ny­mi opo­wie­ścia­mi rodem z Char­le­sa Dic­ken­sa oraz z pozy­tyw­nych fami­lij­nych odcin­ków Stre­fy Mro­ku, a tak­że z kome­dią o nauce lata­nia samo­lo­tem, gdzie śmiał­ko­wie dola­tu­ją do zimo­wej Islan­dii. Dziś dwa kome­dio­we, cie­płe fil­my ze śnie­giem w tle.

  • Lata­nie dla począt­ku­ją­cych (2023)
  • O. Hen­ry­’s Full House (1952)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.