Filmy zimowe cz. 63

W kolej­nym zimo­wym odcin­ku Sku­ra pro­po­nu­je spo­re kon­tra­sty i tony śnie­gu wprost ze sło­necz­nej Ita­lii. Głów­nym daniem jest spa­ghet­ti western, a na deser lody dla ochło­dy, czy­li hor­ror „Snow Falls” pod­la­ny (nie­za­mie­rzo­nym) absur­dem, któ­ry pomi­mo spraw­nej tech­nicz­nej reali­za­cji dostał tutaj oce­nę 2/10. War­to posłu­chać stresz­cze­nia kana­łu Red Let­ter Media. Ale o tym wszyst­kim opo­wie Wam zmar­z­nię­ty prowadzący.

W odcin­ku posłu­cha­cie o:

  • Sepa­ra­te Tables (1968)
  • Wuthe­ring Heights (1939) reż Wil­liam Wyler
  • Impe­rium świa­teł (2022) reż Sam Mendes
  • Il gran­de silen­zio – Czło­wiek zwa­ny Ciszą (1968) reż Ser­gio Corbucci 
  • Snow Falls (2023)
  • Red Let­ter Media Half in the Bag: Snow Falls (2023)

Biblio­gra­fia:

  • Kino Wło­skie – Tade­usz Micz­ka, Słowo/obraz/terytoria, 2009
  • Kino epo­ki nowo­fa­lo­wej – Histo­ria kina tom3, Uni­ver­si­tas, 2015

Sku­rę może­cie wspie­rać na ⁠patronite.pl/skura⁠

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.