Filmy zimowe cz. 60

Zimo­wa seria Sku­ry wra­ca wraz z ata­kiem zimy na pol­skie uli­ce i chod­ni­ki! Zaczy­na­my kolej­ny sezon 2022/2023 pol­sko-ame­ry­kań­skim double featu­re. W dzi­siej­szych fil­mach auto­rzy poru­sza­ją tema­ty­kę oby­wa­tel vs wła­dza. Dziś o tym gdzie i dla­cze­go poja­wia się kon­flikt kie­dy wła­dza wcho­dzi w pry­wat­ne życie oby­wa­te­li (szcze­gól­nie zimą!).

Omó­wio­ne fil­my to:

  • Chrzci­ny (2022)
  • God’s Coun­try (2022)

Sku­rę może­cie wspie­rać na Patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.