Filmy zimowe cz. 55

Dziś spo­tka­nie z pol­skim foto­gra­fem zimy Miro­sła­wem Wiśniew­skim, któ­re­go zdję­cia z wypra­wy na Lhot­se opu­bli­ko­wa­no w 1975 roku w maga­zy­nie „FOTO”. Sku­ra opo­wia­da rów­nież, dla­cze­go wymiękł i zre­zy­gno­wał z dogłęb­ne­go oma­wia­nia dra­ma­tu Berg­ma­na „Goście wie­cze­rzy Pań­skiej” – czyż­by seans był cięż­ki niczym sopel lodu? A na deser czy­ta­my listy od czy­tel­ni­ków, któ­rzy narze­ka­ją na Salva­do­ra Dali, któ­re­mu nie strasz­na ni cią­ża, ni lase­ry! Zapraszamy.

Oma­wia­ne w odcinku:

  • Win­ter Lights – Ing­mar Berg­man (1963)
  • Maga­zyn FOTO z 1975 z rela­cją z wypra­wy na Lhotse
  • Salva­dor Dali o cią­ży i laserach

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.