Filmy zimowe cz. 51

Fil­my zimo­we wra­ca­ją w 2022 i pró­bu­ją pogo­dzić ogień z lodem! Dzi­siaj wyjąt­ko­we double featu­re, w któ­rym Sku­ra recen­zu­je słu­cho­wi­sko radio­we z 1966 roku „Pierw­szy śnieg” oraz naj­now­szy sezon „Dexte­ra: New Blo­od”. Dwa róż­ne medium, nie przy­sta­ją­ce do sie­bie, któ­re łączy wspól­ny temat mroź­nej zimy. A ponad­to w odcin­ku znaj­dzie­cie infor­ma­cje co jesz­cze będzie w tej serii, gdyż wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się omó­wie­nie „Hugo­na Wil­ka” z Biblio­tecz­ki Gro­zy. Załóż­cie czap­ki, kom­bi­ne­zo­ny i nausz­ni­ki bo… win­ter is coming!

Link do całe­go oma­wia­ne­go słu­cho­wi­ska tutaj

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.