Filmy zimowe cz. 49

Zapra­sza­my Was ser­decz­nie na przed­ostat­ni odci­nek Fil­mów Zimo­wych w sezo­nie 20/21. Dzi­siaj Sku­ra oma­wia i ana­li­zu­je kla­sy­kę pol­skie­go kina w posta­ci wcze­snych fil­mów Krzysz­to­fa Zanus­sie­go. A na roz­grzew­kę oma­wia dwa fil­my współ­cze­sne – net­flik­so­wy „The Mid­ni­ght Sky” i fran­cu­ski „The Inno­cents”. Sezon zimo­wy jesz­cze trwa! To oczywiste.

Omó­wio­ne filmy:

  • The Mid­ni­ght Sky (2020) reż. Geo­r­ge Clooney
  • Les innocentes/The Innocents/Niewinne (2016) reż. Anne Fontaine
  • Góry o zmierz­chu” (1970) reż: Krzysz­tof Zanus­si. Sce­na­riusz – Krzysz­tof Zanus­si i Edward Żebrowski
  • The Struc­tu­re of Crystal/Struktura krysz­ta­łu (1969) reż: Krzysz­tof Zanussi
  • The Con­stant Factor/ Con­stans (1980) reż: K. Zanussi
  • Spi­ra­la (1978) Reż: K. Zanussi

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.