Filmy zimowe cz. 47

Tłu­sta por­cja śnie­gu i fil­mów zimo­wych! Dzi­siaj Sku­ra opo­wia­da zarów­no o kla­sycz­nym musi­ca­lu z Bin­giem Cros­by, któ­ry pięk­nie śpie­wa świą­tecz­ne pio­sen­ki przy komin­ku, jak i o nowym hor­ro­rze o snow­bo­ar­dzi­stach, któ­rzy spo­ty­ka­ją sza­lo­ne­go mor­der­cę na śnież­nym sku­te­rze. Będzie też kino fami­lij­ne – ekra­ni­za­cja kla­sycz­nej powie­ści dla dzie­ci „O czym szu­mią wierz­by”. Zapra­sza­my do odsłu­chu w cie­płych rękawiczkach!

Oma­wia­ne dziś filmy:

  • „O czym szu­mią wierz­by” (1983) i książ­ka o tym samym tytule
  • „The Adven­tu­res of Icha­bod and Mr. Toad (1949)”
  • „Bia­łe Świę­ta” (1954)
  • „Lawi­na stra­chu” – „Let it snow” (2020)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.