Filmy zimowe cz. 46

Sku­ra spo­ty­ka myśli­we­go, któ­ry chce zapo­lo­wać na Świę­te­go Miko­ła­ja, w któ­re­go rolę wcie­la się Mel Gib­son! Czy tyl­ko zwie­rzę­ta nie błą­dzą? Czy tak­że nie­sfor­ne dzie­cia­ki? W dzi­siej­szym odcin­ku fil­mów zimo­wych kino fran­cu­skie i cie­ka­wy thril­ler „Tyl­ko zwie­rzę­ta nie błą­dzą” oraz cie­ka­wa inter­pre­ta­cja posta­ci Świę­te­go Miko­ła­ja w sty­lu hobo. Zapra­sza­my do odsłu­chu i spo­tka­nia myśliwego…

Omó­wio­ne filmy:

  • Seu­les les betes (2019)
  • Fat­man (2020)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.