Filmy zimowe cz. 02

Zapra­szam do dru­giej czę­ści prze­glą­du fil­mów zimo­wych! Dzi­siaj omawiam:

The Thing ( reż. J.Carpenter) 1982
Roz­mo­wy Kon­tro­lo­wa­ne (wyst. St.Tym)
Ucie­ka­ją­cy pociąg ( reż. A.Konczałowski) 1985
The Thing from Ano­ther World (1951)
Spo­tka­nia na krań­cach świa­ta (doku­ment, reż. W.Herzog) 2007
Niedź­wie­dzia wyspa ( na podst. A. McLe­ana) 1979
Bil­lion Dol­lar Bra­in ( reż. Ken Rus­sell) 1967
The Cla­im ( reż. M.Winterbottom) 2000

A wszyst­ko to z gościn­nym udzia­łem prze­uro­czych… foczek!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.