Filmy wakacyjne cz. 20

Kolej­na por­cja fil­mów waka­cyj­nych wyję­tych z archi­wum Sku­ry. Dzi­siaj posłu­cha­my o leśnym wester­nie zna­ko­mi­tej reży­ser­ki Kel­ly Reichardt, dziw­nym hor­ro­rze z cią­żą w tle „Shel­ley”, o bez­na­dziej­nym hor­ror­ku o wiedź­mie „The Wret­ched”, a tak­że ani­mo­wa­nej poklat­ko­wej kome­dii z Baran­kiem i z lama­mi w roli głów­nej. Zapra­sza­my do odsłu­chu, naj­le­piej w lesie nad jeziorem.

Szcze­gó­ło­wą zawar­tość odcin­ka znaj­dzie­cie poniżej:

  • First Cow
  • Shel­ley
  • The Wret­ched
  • Bara­nek Shaun: Lamy na farmie
  • Wen­dy and Lucy

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.