Festiwal Kina Niemego – Jeszcze wyżej

Nasz pod­ca­ster poszedł do Kina Pod Bara­na­mi na film z 1923 roku i popła­kał się… ze śmie­chu! Odby­wał się tam 20. Festi­wal Kina Nie­me­go pod prze­wod­nim hasłem „Mistrzo­wie kome­dii”. Oma­wia­ny dzi­siaj film („Jesz­cze wyżej”) to tyl­ko wyimek z całej impre­zy, ale jak­że pysz­ny. To kla­sy­ka ze sztan­da­ro­wą sekwen­cją wspi­na­nia się na budy­nek, któ­ra jest „prze­dru­ko­wy­wa­na” w każ­dym pod­ręcz­ni­ku od histo­rii kina. Czy publicz­ność pła­ka­ła razem z nami? Czy pod­ca­ster pła­kał kie­dy miał zapła­cić za bilet? O tym prze­ko­na­cie się w nowej audycji! 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.