Filmy wakacyjne cz. 12: Fantasy Island

„Wyspa fan­ta­zji” z 2020 to rema­ke sta­re­go seria­lu z ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji lat 70. Tema­ty­ka ide­al­nie wpa­so­wu­je się w serię „Fil­mów waka­cyj­nych”,
prze­peł­nio­nych mor­skim kli­ma­tem nad­brze­ży i odse­pa­ro­wa­nej od świa­ta wyspy. Zaczy­na­my tym samym kolej­ny sezon waka­cyj­ny, czy­li fil­my z podró­ża­mi w tle, nie tyl­ko do dale­kich krajów.

Oma­wia­ne wer­sje „Fan­ta­sy Island”:

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.