Emigracja XD

Mal­colm i Sto­mil opusz­cza­ją euro­pej­ską sto­li­cę agre­stu i wyru­sza­ją na emi­gra­cję do Lon­dy­nu, by zaro­bić tro­chę gro­sza. Na spon­ta­nie. Na przypale.

Jak do tego doszło, że Paweł Mate­ja i Szy­mas wyku­pi­li dostęp do VOD CANAL+ dla seria­lu kome­dio­we­go? Czy zetknę­li­śmy się już wcze­śniej z Mal­col­mem XD? Jakie były nasze ocze­ki­wa­nia wobec „Emi­gra­cji XD”? Co łączy serial Kośmic­kie­go z „The Offi­ce”, „Sexi­fy” czy twór­czo­ścią Walasz­ka? Ile tu crin­ge­’u i ile humo­ru? Jak bar­dzo liczy­my na dru­gi sezon? Czy widzi­my tu poten­cjał na suk­ces eks­por­to­wy? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.