Dzwon we mgle

Tytu­ło­wy „Dzwon we mgle” został doce­nio­ny już przez Alfre­da Hitch­coc­ka w daw­nym kry­mi­nal­nym seria­lu. Dzi­siaj pisar­stwo Ger­tru­de Ather­ton – ame­ry­kań­skiej autor­ki – pró­bu­ją doce­nić Łukasz SKu­ra i Paweł Mate­ja. Pano­wie zasta­na­wia­ją się czy jest to dobry tom dla począt­ku­ją­cych miło­śni­ków lite­ra­tu­ry gro­zy i czy znaj­dzie­my tutaj począt­ki body hor­ro­ru? Oce­nia­ją, któ­re tek­sty ze zbior­ku są naj­lep­sze, a tak­że ile z pro­zy Hen­ry Jame­sa moż­na zna­leźć w opo­wia­da­niach Ger­tru­de Atherton. 

Opo­wia­da­nia zebra­ne w tym tomie:

  • Dzwon we mgle
  • Bol­ton Strid
  • Umar­li i hrabina
  • Naj­więk­sze szczę­ście naj­więk­szej licz­bie ludzi
  • Śmierć i kobieta
  • Syre­na mgłowa

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Zapra­sza­my rów­nież do star­szych odcin­ków gdzie oma­wia­my wie­le opo­wia­dań kla­sycz­nej gro­zy z serii toruń­skie­go wydaw­nic­twa C&T – wszyst­ko dostęp­na w naszych archi­wach za darmo.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.