Dziewczyna, która klaszcze

Jakiś czas temu wydaw­nic­two Uro­bo­ros opu­bli­ko­wa­ło powieść „Dziew­czy­na, któ­ra klasz­cze”, któ­rej auto­rem jest debiu­tu­ją­cy w tej for­mie Tomasz Kozioł. Jer­ry poczuł się zain­try­go­wa­ny zapo­wie­dzia­mi, któ­re wie­ści­ły prze­ra­ża­ją­cy i wcią­ga­ją­cy hor­ror i posta­no­wił spraw­dzić całość na wła­snej skó­rze. A czy książ­ka fak­tycz­nie potra­fi prze­stra­szyć? Czy debiu­tant pora­dził sobie z dopro­wa­dze­niem cało­ści do satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go fina­łu? Co zasko­czy­ło Jer­ry­’e­go pozy­tyw­nie, a co nie zadzia­ła­ło w kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.