Dzień Batmana 2016

W minio­ną sobo­tę świę­to­wa­no kolej­ny Dzień Bat­ma­na. W Pozna­niu zaś odby­ła się kolej­na edy­cja pol­skiej impre­zy z tej oka­zji, tym razem połą­czo­na z inau­gu­ra­cją dzia­łal­no­ści Komik­so­wej Czy­tel­ni Nova, otwar­tej w ramach Biblio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej przy uli­cy Ratajczaka.

Jer­ry wybrał się tam, wespół ze swy­mi dzie­cia­ka­mi, i posta­no­wił się podzie­lić swo­imi wra­że­nia­mi. Jest mało mery­to­rycz­nie, ale mam nadzie­ję, że uda­ło się nie­co oddać ducha imprezy.

A aby uzmy­sło­wić Wam jaki skarb poja­wił się w Pozna­niu, zapra­szam do obej­rze­nia fil­mu Sza­fy z komiksami

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.