Dzielny, mały toster

W let­nim dom­ku na odlu­dziu miesz­ka­ją Toster, Lam­pa, Koł­der­ka, Radio, Odku­rzacz i Wen­ty­la­tor. Domo­we sprzę­ty tęsk­nią za swo­im panem, któ­ry od dłuż­sze­go cza­su do nich nie zaglą­dał. Wyje­chał i nie wia­do­mo, czy i kie­dy wró­ci. Urzą­dze­nia nie tra­cą jed­nak nadziei i pew­ne­go dnia posta­na­wia­ją wziąć spra­wy we wła­sne ręce i samo­dziel­nie go odna­leźć. W tym celu opusz­cza­ją bez­piecz­ny domek i rusza­ją w nie­bez­piecz­ną podróż przez przez góry, lasy, rze­ki i doli­ny w kie­run­ku wiel­kie­go mia­sta.

Szy­mas posta­no­wił odświe­żyć sobie jed­ną z „bajek swo­je­go dzie­ciń­stwa”. Jak wypa­dło zde­rze­nie wspo­mnień z rze­czy­wi­sto­ścią? Czy „Dziel­ny, mały toster” zesta­rzał się god­nie? Co łączy postać koł­der­ki z Małą Mi? Jaki jest morał tej histo­rii? Co łączy ów film z Disney­em i Pixa­rem? Posłuchajcie.


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.