Duchy i ludzie

„Opo­wia­da­nia Edith Whar­ton nale­żą do naj­wspa­nial­szych, naj­bar­dziej wyra­fi­no­wa­nych lite­rac­ko przy­kła­dów nowe­li nie­sa­mo­wi­tej XX wieku…”
ze „Wstę­pu” do „Duchów i ludzi”

Po latach ocze­ki­wań pol­ski prze­kład opo­wie­ści gro­zy naj­słyn­niej­szej obok Mary E. Wil­kins Fre­eman pisar­ki tego gatun­ku. Edy­cja ze spe­cjal­nie do niej napi­sa­nym wstę­pem i biblio­gra­fią znaw­cy ghost sto­ries i fan­ta­sy Mar­ka S. Nowo­wiej­skie­go. Jede­na­ście nie­sa­mo­wi­tych opo­wia­dań uro­kli­wie zilu­stro­wa­nych przez Anto­nie­go Sobeckiego.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl. Sko­men­tuj pod pierwot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.