Doktor Strange. Tom 2

W kinach poja­wi­ła się wła­śnie dru­ga odsło­na przy­gód Dok­to­ra Stran­ge­’a ser­wo­wa­na w ramach MCU, a Misty­Pop i Jer­ry zebra­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby poroz­ma­wiać o dru­gim, póki co ostat­nim, tomie przy­gód Mistrza Magii pre­zen­to­wa­nych pod szyl­dem Marvel Fresh. Jak wypa­da domknię­cie runu Mar­ka Waida? Dla­cze­go uwa­ża­my, że kon­struk­cja tego tomu jest dość nie­ty­po­wa i moc­no wpły­wa na jego odbiór? Jaki – nomen omen – dziw­ny zabieg fabu­lar­ny zasto­so­wa­no w kon­tek­ście posta­ci Dok­to­ra i jak oce­nia­my tak odważ­ną zagryw­kę Waida? Jak wypa­da­ją dwa tomy z Marvel Fresh w zesta­wie­niu z wcze­śniej­szy­mi? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

„Dok­tor Stran­ge. Tom 2” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.