Doctor Who – sezon 11

Dokład­nie po trzech mie­sią­cach od pierw­szych wra­żeń poświę­co­nych pre­mie­rze odświe­żo­ne­go „Docto­ra Who”, Man­do i Jer­ry powra­ca­ją aby omó­wić cały sezon. Na ile spraw­dzi­ły się nasze prze­wi­dy­wa­nia? Czy zmie­ni­ły się nasze odczu­cia? Jak oce­nia­my Jodie Whi­tak­ker w roli Dok­to­ra? Czy jej towa­rzy­sze oka­za­li się cie­ka­wą i dobrze pro­wa­dzo­ną przez sce­na­rzy­stów kom­pa­nią? Czy brak więk­szej cią­gło­ści fabu­lar­nej w całym sezo­nie razi? Jak wypadł tra­dy­cyj­ny odci­nek świą­tecz­no-nowo­rocz­ny? I w koń­cu: jak to jest z femi­ni­stycz­no-rów­no­ścio­wą pro­pa­gan­dą, jaką serial ponoć sze­rzy pod wodzą nowe­go show­run­ne­ra? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.