Doctor Strange. Tom 1

Dwa lata temu zade­biu­to­wa­ła u nas nowa seria o Docto­rze Stran­ge, któ­ra była pre­zen­to­wa­na w ramach serii Marvel Now. Choć nie­któ­rym trud­no w to uwie­rzyć, to po zale­d­wie czte­rech tomach notu­je­my kolej­ny „reset”, nume­ra­cja zaczy­na się ponow­nie od „jedyn­ki”, całość sygno­wa­na jest logiem Marvel Fresh, a serię po Aaro­nie i Cate­sie prze­jął Mark Waid. Ale czy napraw­dę mamy do czy­nie­nia z nową opo­wie­ścią? A może Waid kon­ty­nu­uje wąt­ki zapo­cząt­ko­wa­ne przez poprzed­ni­ków? Tego dowie­cie się oczy­wi­ście z naszej roz­mo­wy. Ponad­to posłu­cha­cie co ziry­to­wa­ło Misty­Pop i dla­cze­go jego ser­ce zabi­ło moc­niej na wieść, że za sce­na­riusz w tym runie odpo­wia­da wła­śnie Waid? Jak wypa­da kosmicz­na przy­go­da Docto­ra? Co wspól­ne­go z tym komik­sem mają księ­go­wi (i to nie ci Marve­la)? Oraz o wie­lu innych kwe­stiach. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Seria, o któ­rej wspo­mi­na Michał to „Stran­ge”.

Komiks „Doctor Stran­ge” roz­po­czy­na­ją­cy przy­go­dy Docto­ra w Marvel Fresh zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.