Decrypto

Pisa­łeś w szko­le szy­frem wia­do­mo­ści na kar­tecz­kach i pota­jem­nie za ple­ca­mi nauczy­cie­la rzu­ca­łeś do swo­ich zna­jo­mych? W Decryp­to będziesz two­rzył szy­fry tak by tyl­ko Two­ja dru­ży­na potra­fi­ła je odczy­tać. Sku­ra oma­wia dziś grę kar­cia­ną, któ­ra roz­wi­ja kalam­bu­ry i prze­no­si je z obra­zu na sfe­rę sło­wa. To gra gim­na­sty­ka dla języ­ka i gło­wy. Wybit­ne par­ty game? Plan­szów­ka dla począt­ku­ją­cych? O tym dzi­siaj w audycji.

Sku­rę może­cie oczy­wi­ście wspie­rać na patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.