Deadpool Classic. Tom 1

Dla wszyst­kich osób, któ­re zako­cha­ły się we współ­cze­snych – komik­so­wych, gro­wych czy fil­mo­wych – przy­go­dach Dead­po­ola, Egmont przy­go­to­wał coś spe­cjal­ne­go. Cho­dzi oczy­wi­ście o serię Dead­po­ol Clas­sic, któ­ra pozwo­li czy­tel­ni­kom poznać pierw­sze przy­go­dy Najem­ni­ka z Nawijką.

W pierw­szym tomie, na dokład­nie 252 stro­nach, obej­rzy­my debiu­tanc­ki występ Wade­’a Wil­so­na w zeszy­cie serii „Nowi Mutan­ci” (Nicie­za i Lie­feld), prze­czy­ta­my dwie mini­se­rie, tj. „Goniąc w kół­ko” (Nicie­za i Madu­eira) oraz „Grze­chy prze­szło­ści” (Waid, Chur­chill, Weeks i Lash­ley) oraz pierw­szy zeszyt regu­lar­nej, solo­wej serii poświę­co­nej naszej nie­wy­pa­rzo­nej gębie, tj. „Dead­po­ol 1” (Kel­ly i McGuinness).

Czy Dead­po­ol od zawsze prze­ła­my­wał czwar­tą ścia­nę i zasy­py­wał nas meta­ko­men­ta­rza­mi? Czy jest to bez­względ­ny mor­der­ca do wyna­ję­cia, sza­lo­ny żoł­nierz czy jed­nak poczci­wy facet z pew­ny­mi pro­ble­ma­mi, któ­re masku­je głu­pi­mi odzyw­ka­mi? Czy łatwo odna­leźć się w ame­ry­kań­skich komik­sach sprzed dwóch dekad? Czy war­to do nich wra­cać? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Dead­po­ol Clas­sic” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.