Deadpool 2

Sza­lo­ny pod­ca­ster wybie­ra się do kina, by poznać nowe przy­go­dy Naj­lep­sze­go Kochan­ka Świa­ta. Przy­ja­ciel Bec­kha­ma sto­czy zacię­ty bój z agre­syw­ny­mi sek­su­al­nie czwo­ro­no­ga­mi, stra­ci sens życia, nogi i świe­żo zebra­ną dru­ży­nę dzi­wo­lą­gów z ogło­sze­nia, by osta­tecz­nie udo­wod­nić, że ma jaja ze zło­ta i ser­ce ze sta­li. Czy jakoś tak.

Dla­cze­go ten opis nie ma sen­su? Jak wyglą­da­ła kam­pa­nia mar­ke­tin­go­wa fil­mu? Czy reży­ser Joh­na Wic­ka tchnął w „Dead­po­ola” tro­chę świe­żo­ści? Za co poko­cha­łem Natha­na Sum­mer­sa? Czy moż­na śmiać się z pierw­szej „Ludz­kiej sto­no­gi”? Dla­cze­go mimo wszyst­ko daję tej pro­duk­cji trzy buri­to na pięć? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.