Dead Set

Akcja tego seria­lu roz­gry­wa się w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Kraj padł ofia­rą pla­gi zom­bie mor­du­ją­cych przed­sta­wi­cie­li ludz­kiej popu­la­cji. Jedy­ny­mi ludź­mi, któ­rzy nie są świa­do­mi sytu­acji są uczest­ni­cy tele­wi­zyj­ne­go show „Big Bro­ther”. Będą oni musie­li sta­wić czo­ła zagro­że­niu oraz zna­leźć bez­piecz­ną dro­gę uciecz­ki z Domu Wiel­kie­go Bra­ta, tym bar­dziej, że zom­bie już zna­ją miej­sce poby­tu bohaterów.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.