Darling

Kobie­ce pro­ta­go­nist­ki w kinie gro­zy to boha­ter­ki paź­dzier­ni­ko­we­go cyklu fil­mo­we­go na kana­le Sun­dan­ce TV. Z połą­cze­nia kobie­co­ści z hor­ro­rem powsta­je wybu­cho­wa mie­szan­ka. Nie ma ogra­ni­czeń, nie ma tabu! Wszyst­ko jest moż­li­we. Przed nami czte­ry nie­po­ko­ją­ce i nie­oczy­wi­ste sean­se. Bogu­sia i Mar­ta zapra­sza­ją na wypra­wę w głąb fascy­nu­ją­ce­go świa­ta prze­mo­cy, zmy­sło­wo­ści oraz cie­ka­wych zabaw mate­rią filmową.

Oto ona. Nie ma imie­nia, ale możesz mówić do niej Dar­ling. Gdy na cie­bie patrzy możesz poczuć się nie­co nie­swo­jo. Pozor­nie nie­win­na i kru­cha, skry­wa w sobie pewien mrocz­ny sekret. Jest samot­na w wiel­kim mie­ście, skrzyw­dzo­na przez męż­czyzn, opę­ta­na przez nie­zna­ne siły… A może zwy­czaj­nie sza­lo­na? Cen­tral­na postać artho­use­’o­we­go fil­mu Mickey«a Keatin­ga jest bez wąt­pie­nia nie­tu­zin­ko­wą boha­ter­ką. W czer­ni i bie­li, dużych zbli­że­niach i sty­lo­wych kadrach kry­je się kino peł­ne odwo­łań do kla­sy­ków. Ale czy przy­pad­kiem tych moty­wów nie jest za dużo? War­to­ścio­wy głos na temat kobie­ce­go sza­leń­stwa? Czy prze­rost for­my nad tre­ścią? Oceń­cie sami!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.