Czy to ty, czy to ja

Owdo­wia­ły milio­ner przy­by­wa wraz z cór­ką i nową narze­czo­ną do rodzin­nej rezy­den­cji nad jezio­rem. Dziew­czyn­ka nie doga­du­je się z maco­chą i w zło­ści ucie­ka z domu, by odkryć, że w obo­zo­wi­sku po dru­giej stro­nie jezio­ra, pod okiem sym­pa­tycz­nej opie­kun­ki, bawi się dziec­ko, któ­re mogło­by być jej sio­strą bliźniaczką.

Jak Szy­mas tra­fił na seans „It takes two”? Czy to napraw­dę naj­lep­szy film Olse­nek? Na ile ta mie­szan­ka „Kop­ciusz­ka” oraz „Księ­cia i żebra­ka” trą­ci tanim har­le­qu­inem? Co wyróż­nia ją na tle wie­lu kome­dii roman­tycz­nych ostat­nich lat? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.