Crittersy atakują!

W maju 2019 r. Man­do i Sick roz­po­czę­li swo­ją pod­ca­sto­wą dro­gę przez fil­my i seria­le z Crit­ter­sa­mi. Naj­pierw poja­wi­ła się recen­zja nowej odsło­ny cyklu – serii webi­zo­dów wypusz­czo­nych przez Shud­de­ra – „Crit­ters: A New Bin­ge”. Trzy mie­sią­ce póź­niej zaser­wo­wa­li­śmy prze­gląd wszyst­kich czte­rech ory­gi­nal­nych czę­ści cyklu z lat 1986 – 1992. Dzi­siaj koń­czy­my tę dłu­gą dro­gę, któ­ra oka­za­ła się bar­dziej wybo­ista niż nam się wyda­wa­ło na star­cie. Zapra­sza­my was na pod­ca­sto­we double featu­re, w któ­rym na warsz­tat bie­rze­my ama­tor­skie­go shor­ta – „Crit­ters: Boun­ty Hun­ter” – oraz naj­now­szą pią­tą odsło­nę fil­mo­we­go cyklu pt. „Crit­ter­si ata­ku­ją!”. Zapraszamy.

PS. Dzi­siej­szy pod­cast został wycią­gnię­ty z lodów­ki, o czym pew­nie byśmy nor­mal­nie nie wspo­mi­na­li, ale Man­do i Sick wita­ją się na star­cie po pół­rocz­nej prze­rwie w nagry­wa­niu w tym skła­dzie więc uzna­li­śmy, że war­to wyjaśnić 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.