Crisis on Infinite Earths – Special DC Crossover Event

Powo­li koń­czy się ramów­ka seria­lo­wa aktu­al­ne­go sezo­nu, a my z potęż­nym przy­tu­pem roz­po­czy­na­my mini-event w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym. Przez kolej­ne trzy dni omó­wi­my więk­szość pro­duk­cji wcho­dzą­cych w skład seria­lo­we­go uni­wer­sum sta­cji CW, a zaczy­na­my z wyso­kie­go C – wiel­kim cros­so­ve­rem pię­ciu seria­li – „Cri­sis on Infi­ni­te Ear­ths”. Jest to wyda­rze­nie łączą­ce takie pro­duk­cje jak „Super­girl”, „Batwo­man”, „Flash”, „Arrow” oraz „Legends of Tomor­row”. W dzi­siej­szej audy­cji Man­do ser­wu­je dokład­ny prze­gląd wszyst­kie­go co miał nam do zaofe­ro­wa­nia tele­wi­zyj­ny „End­ga­me”. Jak osta­tecz­nie wypa­dło zwień­cze­nie ośmio­let­niej histo­rii budo­wa­nia gigan­tycz­ne­go uni­wer­sum? Ile cie­ka­wo­stek, nawią­zań i gościn­nych wystę­pów uda­ło się do nie­go napa­ko­wać? Czy wchło­nię­cie tak gigan­tycz­nej licz­by innych fil­mów i seria­li wpły­nę­ło nega­tyw­nie na fabu­łę Kry­zy­su? I wresz­cie czy tego­rocz­ny cros­so­ver był dobrą roz­ryw­ką? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej, spo­ile­ro­wej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.