Crisis on Earth‑X – Special DC Crossover Event

Nasz seria­lo­wo-super­bo­ha­ter­ski duet – Team-SS: Spandowski/Siciński – powra­ca z omó­wie­niem kolej­ne­go tele­wi­zyj­ne­go wyda­rze­nia. Tym razem nie jest to jed­nak nowość, a tytuł sprzed dwóch lat. Wio­sną tego roku chło­pa­ki zaser­wo­wa­li wam wspo­min­ko­wą „Dro­gę do Aven­gers: End­ga­me”. Tym razem, na nie­co mniej­szą ska­lę, nakrę­ca­ją się na naj­więk­szy w histo­rii tele­wi­zji seria­lo­wy cros­so­ver – „Kry­zys na nie­skoń­czo­nych zie­miach”. Dla­cze­go padło aku­rat na „Kry­zys na Ziemi‑X”? Tego dowie­cie się z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu, w któ­rym Team-SS roz­ma­wia zarów­no o całym zja­wi­sku cros­so­ve­rów, swo­jej dro­dze przez Arro­wver­se, oraz tym kon­kret­nym zda­rze­niu, pod­czas któ­re­go boha­te­ro­wie „Arrow”, „The Flash”, „Super­girl” i „DC’s Legends of Tomor­row” zmie­rzy­li się ze swo­imi nazi­stow­ski­mi klo­na­mi z innej Ziemi.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.