Coś zabija dzieciaki. Tom 1

W sen­nym mia­stecz­ku Arche­r’s Peak nie jest już bez­piecz­nie. Coś czai się w mro­ku… Coś prze­my­ka przez las… Coś uśpio­ne­go wyru­sza na polo­wa­nie… Coś zabi­ja dzie­cia­ki! Gdy krwa­wych ata­ków przy­by­wa, a lokal­ne wła­dze nie bar­dzo wie­dzą co robić, w mia­stecz­ku poja­wia się „zawo­do­wa” zabój­czy­ni potwo­rów – Eri­ca Slau­gh­ter. Jest sku­tecz­na, nie­ustra­szo­na i nie spo­cznie, póki wszyst­kie potwo­ry nie zosta­ną zgła­dzo­ne. Poma­gać jej będzie lokal­ny odlu­dek – James, jedy­ny oca­la­ły z masa­kry. Obo­je sta­wią czo­ła cze­muś, co nie powin­no ist­nieć… Zapo­wia­da się krwa­wa jatka! 

Bogu­sia też wyru­sza na polo­wa­nie. Tym razem tro­pi kolej­ny komik­so­wy hor­ror 😉 Wyda­ny w Pol­sce nakła­dem Non Stop Comics, pierw­szy tom serii „Coś zabi­ja dzie­cia­ki” to gorą­ca świe­żyn­ka. Czy war­to poświę­cić jej uwa­gę? Kim są boha­te­ro­wie? Co o nich wie­my? Czy komiks stra­szy czy nie? O tym dowie­cie się z dzi­siej­szej audycji 🙂

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.