Córki dancingu

Dro­dzy kino­ma­nia­cy. Przed Wami retro­spek­ty­wa twór­czo­ści Agniesz­ki Smo­czyń­skiej. Bogu­sia i Mar­ta zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wą wypra­wę w baśnio­wy i bar­dzo kobie­cy świat jed­nej z naj­cie­kaw­szych pol­skich reży­se­rek mło­de­go poko­le­nia. Trzy fil­my, miks wie­lu gatun­ków, uzna­nie kry­ty­ków i sym­pa­tia widzów. To kino autor­skie naj­wyż­szej próby!

Peł­no­me­tra­żo­wy debiut Smo­czyń­skiej czy­li „Cór­ki dan­cin­gu” to seans, któ­re­go nie może­cie prze­ga­pić. Dwie syre­ny Srebr­na i Zło­ta odkry­wa­ją atrak­cje noc­ne­go życia war­szaw­skich loka­li. Muzy­ka, ceki­ny, PRL i marze­nia o szczę­śli­wym życiu. Ale co zro­bić, gdy praw­dzi­wa natu­ra nie pozwa­la o sobie zapo­mnieć, a wszy­scy są „smut­ni, jak cho­le­ra”? Dyle­ma­ty moż­na wyśpie­wać i wytań­czyć… A gdy to nie pomo­że zawsze moż­na prze­mie­nić się w żąd­ne­go krwi drapieżnika.

Naj­kró­cej mówiąc, to baśń o tru­dach kobie­ce­go doj­rze­wa­nia. Ale czy na pew­no? Jakie taje­min­ce skry­wa syre­nie ser­ce? Kim jest Mie­tek? Jak wypa­da miks hor­ro­ru z musi­ca­lem? Czy uda­ny debiut zepsu­ła nie­udol­na pro­mo­cja? Zapra­sza­my!!! Do oglą­da­nia, słu­cha­nia i komentowania!

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.