Colours of Ostrava 2013: dzień 1

To już mój dru­gi festi­wal Kolo­rów cze­skiej Ostra­vy. Odby­wa­ją­cy się w gigan­tycz­nej opusz­czo­nej fabry­ce zro­bił na mnie spo­re wra­że­nie. Na spo­koj­nie oce­niam już, że aku­rat pierw­szy dzień całe­go (tyl­ko dwa kon­cer­ty!) festi­wa­lu był naj­lep­szy, dla­te­go dłu­ga audy­cja z dużą por­cją muzyki

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.