Civil War

Sku­ra wybrał się na woj­nę nakrę­co­ną przez Ale­xa Gar­lan­da. W dzi­siej­szym pod­ka­ście oce­nia czy nowa pro­duk­cja ma poten­cjał na powtór­ny seans w kinie, oraz co bie­rze z poprzed­nie­go fil­mu Gar­lan­da „Men”. Dzi­siaj pod­kast o tym jak nakrę­cić i poka­zać pie­kło woj­ny inspi­ru­jąc się doświad­cze­nia­mi z pro­duk­cji hor­ro­ru i zaim­ple­men­to­wać je do świa­ta wojen­ne­go fotografa.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.