Ciemność

Sku­ra udo­stęp­nia odci­nek tyl­ko dla Patro­nów Audy­cji Zku­ry wszyst­kim słu­cha­czom. Z ponad rocz­nym pośli­zgiem może­cie posłu­chać o pierw­szej powie­ści sło­wac­kie­go pisa­rza jaką nasz pod­ca­ster prze­czy­tał. Oczy­wi­ście w powie­ści jest dużo zimy i gór – bo to przy­cią­ga Sku­rę do kul­tu­ry. Ale jest też roz­cza­ro­wa­nie tym hor­ro­rem! I jest też obiet­ni­ca, któ­ra spo­wo­do­wa­ła, że Sku­ra po dwóch latach się­gnął po kolej­ne powie­ści Kari­ki – już nie­ba­wem uka­że się pod­cast z recen­zją „Wia­tru”. Zapra­sza­my więc na Słowację!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.