Cicha Noc

„Cicha noc” – obja­wie­nie tego­rocz­ne­go Festi­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdy­ni. W rolach głów­nych Dawid Ogrod­nik i Arka­diusz Jakubik. 

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Wiej­ski dom we wschod­niej Pol­sce. Adam – mło­dy emi­grant zarob­ko­wy nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia się na wigi­lij­nej kola­cji. Nikt z jego licz­nej rodzi­ny nie spo­dzie­wa się jaki jest praw­dzi­wy powód jego nagłe­go powro­tu do Polski.

Prze­czy­taj­cie opis, zer­k­nij­cie na pla­kat. Cze­go moż­na spo­dzie­wać się po takim fil­mie? Głu­piut­kiej kome­dyj­ki? Prze­sa­dzo­ne­go dra­ma­tu? Cie­płej, fami­lij­nej opo­wie­ści? A może fil­mu (anty)świątecznego? Spraw­dzi­ła to dla was Bogu­sia, któ­rej kło­po­ty ze snem zaowo­co­wa­ły kolej­nym nagraniem.

Tym razem posłu­cha­cie tro­chę o wię­zach rodzin­nych, dźwię­ku w pol­skich fil­mach, gorz­kim humo­rze dnia codzien­ne­go. Dowie­cie się tak­że, czy Bogu­sia i Dawid Ogrod­nik mają coś wspól­ne­go oraz czy w Pol­sce mamy obie­cu­ją­cych fil­mow­ców. Zapraszamy!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.