Chata na krańcu świata

Sku­ra zaszył się w cha­cie na krań­cu świa­ta, prze­czy­tał tam nową powieść Pau­la Trem­blay­’a, nagrał tam pod­cast z recen­zją książ­ki, a teraz wró­cił do mia­sta, zmon­to­wał i wrzu­cił na Kon­glo. Zapra­sza­my więc do odsłu­chu recen­zji podzie­lo­nej na dwie sek­cje spoj­le­ro­we, gdzie coraz głę­biej wcho­dzi­my w fabu­łę. Pro­wa­dzą­cy odpo­wia­da na pyta­nia ile w tej powie­ści hor­ro­ru i do kogo skie­ro­wa­na jest ta spe­cy­ficz­na pozycja.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.