Chains i Hook

Po dwu­mie­sięcz­nej prze­rwie Szy­mas posta­no­wił wró­cić do testo­wa­nia pro­stych gier kom­pu­te­ro­wych. Tym razem padło na Cha­ins od Meridian4 oraz Hook autor­stwa pew­ne­go pol­skie­go duetu. Pierw­sza z nich to dwu­dzie­sto­po­zio­mo­wa waria­cja na temat mecha­ni­ki match‑3, dru­ga zaś to tak napraw­dę elek­tro­nicz­ne bier­ki (lub przy­szły symu­la­tor otwie­ra­nia zam­ków w grze RPG) o pozio­mach przy­po­mi­na­ją­cych wyglą­dem sche­ma­ty obwo­du elek­trycz­ne­go. Ile cza­su skra­dły Szy­ma­so­wi obie pro­duk­cje? Któ­rej z nich war­to poświę­cić 99 euro­cen­tów i wol­ny wie­czór? Ile da się wyci­snąć z pozor­nie ogra­ni­czo­nej mecha­ni­ki? Czy kli­ka­nie w sza­re linie wcią­ga? Hmmm? Oczy­wi­ście dowie­cie się tego z dzi­siej­sze­go podcastu.

Cha­ins

Hook

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.