Carte Blanche

Nowy dzień, nowy pod­cast! Dzi­siaj kolej­ne nagra­nie Bogu­si, któ­ra ostat­nio bar­dzo się rozgadała 🙂

Tym razem cze­ka na was recen­zja fil­mu „Car­te Blan­che” – pol­skie­go dra­ma­tu oby­cza­jo­we­go w reży­se­rii Jac­ka Lusińskiego.

Kac­per (Andrzej Chy­ra), uwiel­bia­ny przez uczniów nauczy­ciel histo­rii z lubel­skie­go liceum, zaczy­na stop­nio­wo tra­cić wzrok. Dia­gno­za lekar­ska nie pozo­sta­wia złu­dzeń – męż­czyź­nie gro­zi trwa­ła śle­po­ta. Począt­ko­wo zała­ma­ny, osta­tecz­nie posta­na­wia ukryć przed prze­ło­żo­ny­mi pro­ble­my zdro­wot­ne, aby zacho­wać pra­cę i dopro­wa­dzić do matu­ry swo­ich uczniów.

Bogu­sia opo­wia­da o wiel­kich ocze­ki­wa­niach, zwią­za­nych z tym fil­mem. Tłu­ma­czy dla­cze­go sza­nu­je Andrze­ja Chy­rę. Oraz prze­ko­nu­je, że jed­nak war­to dać tej pro­duk­cji szansę.

Kto z was myśli, że pol­skie kino nie ma nic do zaoferowania??
Spójrz­cie uważniej! 🙂

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.