Bykon 2017

Bykon – Byd­go­ski Kon­went Mul­ti­fan­do­mo­wy to impre­za kul­tu­ral­no-nauko­wa prze­zna­czo­na dla osób z każ­dej gru­py wie­ko­wej, któ­rej dru­ga edy­cja odby­ła się w dniach 4–5 mar­ca 2017 r. w Zespo­le Szkół Medycz­nych w Byd­gosz­czy. Man­do w tym roku odwie­dził Bykon i tym samym roz­po­czął swój rok kon­wen­to­wy. Czy był to uda­ny start? O tym posłu­cha­cie w krót­kiej relacji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.