Bradl. Tom 2

Bradl musi wraz z Wujem uciec przed łapan­ką a następ­nie sta­wić czo­ła Hel­mu­to­wi Rad­ke­mu, któ­ry zacza­ił się na nie­go w Szpi­ta­lu Ujaz­dow­skim.

Cze­go doty­czy wstęp autor­stwa dok­to­ra Andrze­ja Zawi­stow­skie­go? Czy sce­na­riusz Piąt­kow­skie­go nadal trzy­ma w napię­ciu? Co wyróż­nia nar­ra­cję gra­ficz­ną Olek­sic­kie­go? Jakie emo­cje wzbu­dza­ją w odbior­cy przy­go­dy Kazi­mie­rza Leskie­go? Czy „Bradl” to dobry towar eks­por­to­wy? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.