Black Sails – sezon 4

Tele­wi­zyj­ne życie Black Sails dobie­gło koń­ca. Przy tej oka­zji Man­do i Jer­ry zebra­li się, aby na gorą­co prze­dys­ku­to­wać, jak wypadł fina­ło­wy sezon tej pro­duk­cji. Czy uda­ło się utrzy­mać wyso­ki poziom aż do koń­ca? Jak twór­cy połą­czy­li fak­ty histo­rycz­ne i fik­cję Wyspy Skar­bów? Jak wypa­dło domknię­cie poszcze­gól­nych wąt­ków? I co sta­no­wi o tym, że serial sta­cji Starz oka­zał się być jed­ną z naj­lep­szych pro­duk­cji ostat­nich lat? O tym i o wie­lu innych kwe­stiach może­cie posłu­chać w dzi­siej­szym odcin­ku, w któ­rym dys­ku­tan­ci zacho­wu­ją się momen­ta­mi jak pisz­czą­ce na widok swo­je­go ido­la, nasto­let­nie fangirls.

Sek­cja spoj­le­ro­wa: od 32.29

Omó­wie­nie sezo­nów 1–3

Fak­ty i fik­cja w Black Sails

Omó­wie­nie sezo­nu 1

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.