Belfast – dyskusja Bogusi i Seva

W dzi­siej­szym pod­ca­ście zabie­ra­my Was w podróż – w cza­sie i prze­strze­ni. Cel – Bel­fast 1969 roku. Świat jest zupeł­nie inny, gdy ma się 9 lat. Bez­tro­skie dzie­ciń­stwo Buddy«ego zosta­je prze­rwa­ne przez wybuch kon­flik­tu pomię­dzy kato­li­ka­mi a pro­te­stan­ta­mi. Dla rodzi­ny to czas pró­by i trud­nych decy­zji. „Bel­fast” to po czę­ści auto­bio­gra­ficz­na opo­wieść Ken­ne­tha Bra­na­gha o świe­cie, któ­re­go już nie ma. Utrzy­ma­ne w czer­ni i bie­li fil­mo­we wspo­mnie­nie to dzie­ło intym­ne, oso­bi­ste, ale jed­no­cze­śnie zaska­ku­ją­co uni­wer­sal­ne. Film doce­nio­ny przez widzów i kry­ty­ków, nomi­no­wa­ny do Oska­rów w sied­miu kate­go­riach! Jak oce­nią go Bogu­sia i Sev? Dowie­cie się z dzi­siej­szej recenzji.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.