Batman: Nawiedzony rycerz

Hal­lo­we­en to nie­szko­dli­wa zaba­wa, choć – oprócz prze­bie­ra­nek i stra­sze­nia się – tkwi w niej zło­wiesz­czy poten­cjał: może zamie­nić się w coś rze­czy­wi­ste­go i porwać nas w podróż peł­ną lęków, z któ­ry­mi musi­my się zmie­rzyć, mino iż nie jeste­śmy na nie przy­go­to­wa­ni. Takie doświad­cze­nie sied­mio­lat­ka przy­pra­wi o mdło­ści, ale Bat­ma­no­wi, posta­ci mrocz­nej i skom­pli­ko­wa­nej, hal­lo­we­eno­wy wie­czór stwa­rza mnó­stwo możliwości.

W albu­mie Nawie­dzo­ny Rycerz zapra­sza­my na trzy hal­lo­we­eno­we wie­czo­ry z Batmanem.

Histo­rie Stra­chy, Sza­leń­stwo i Duchy uka­za­ły się pier­wot­nie w wyda­niach spe­cjal­nych maga­zy­nu „Legends of the Dark Kni­ght”. Są to nie­za­leż­ne fabu­lar­nie opo­wie­ści z cie­ka­wy­mi odnie­sie­nia­mi lite­rac­ki­mi. Sza­leń­stwo nawią­zu­je do Przy­gód Ali­cji w Kra­inie Cza­rów Lewi­sa Car­rol­la z nie­zwy­kły­mi ilu­stra­cja­mi Joh­na Ten­nie­la. Duchy są waria­cją na temat Opo­wie­ści wigi­lij­nej Karo­la Dickensa.31

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.