Avengers. Wojna światów. Tom 4

Misty i Jer­ry zabra­li się za serię „Aven­gers” Jaso­na Aaro­na, wie­dząc, że wyda­rze­nia w niej pre­zen­to­wa­ne mogą mieć zna­cze­nie z per­spek­ty­wy całe­go even­tu spod szyl­du „Woj­na świa­tów”. I wła­śnie tom czwar­ty „Aven­gers” roz­gry­wa się w trak­cie i bez­po­śred­nio po całym wyda­rze­niu. Czy po trzech odsło­nach tej serii, któ­re były dość roz­cza­ro­wu­ją­cą lek­tu­rą, Aaron w koń­cu potra­fił nas zain­try­go­wać? Czy fak­tycz­nie seria o „Naj­po­tęż­niej­szych ziem­skich super­bo­ha­te­rach” ma istot­ne zna­cze­nie z punk­tu widze­nia even­tu „Woj­na świa­tów”? I w koń­cu, czy lek­tu­ra tego tomu zachę­ci­ła nas aby kon­ty­nu­ować przy­go­dę z dru­ży­ną Aven­gers, czy wprost prze­ciw­nie? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Komiks „Aven­gers. Woj­na świa­tów” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.